17.03.2013

Kolejny projekt firmy Merinosoft wygrał konkurs na dofinansowanie z EFRR

Z radością informujemy, że projekt firmy Merinosoft Sp. z o.o. uzyskał największą liczbę punktów w konkursie na dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw – Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP.

Dnia 12.03.2013. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał wyboru projektów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Spośród 55 wniosków, 38 przeszło pozytywną opinię merytoryczną, a wśród nich znalazł się wniosek naszej firmy.

Projekt: Moduł CRM jako element dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie nowego produktu oraz element zwiększenia sprawności handlowej i serwisowej Merinosoftu.

Kwota dofinansowania to 50% całkowitej wartości inwestycji.