Regulamin newslettera

Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy dokument;
 2. Ustawa – Ustawia z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344 z późn. zm.);
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej RODO;
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 5. Usługodawca – „MERINOSOFT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-467) przy ul. Poleskiej 61, NIP: 5420000245
 6. Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług Usługodawcy będący stroną umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która zobowiązała się do przestrzegania niniejszego Regulaminu;
 7. Newsletter – usługa świadczona nieodpłatnie na czas nieoznaczony, polegająca na cyklicznym przesyłaniu wiadomości na podany podczas rejestracji przez Usługobiorcę adres elektroniczny, zawierających najnowsze informacje związane z obszarem działalności Usługodawcy, w tym treści dotyczące rozwiązań informatycznych i tego w jaki sposób te rozwiązania wspomagają prowadzenie działalności, informacje o ciekawych artykułach i nowinach ze świata technologii i biznesu, mogące zawierać informacje handlowe i promocyjne.
 8. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy.

Postanowienia ogólne:

 1. Opracowanie Regulaminu usługi Newsletter (w dalszej części zwanym Regulaminem) jest wypełnieniem obowiązków wskazanych w:
 2. Ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej RODO;
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933, 2581, z 2023 r. poz. 1394, 1703).
 5. Regulamin określa zasady świadczenia usługi Newsletter drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 6. Newsletter jest usługą świadczoną nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 7. Newsletter zawiera treści informacyjne, handlowe i promocyjne Usługodawcy. Jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i bez uprzedniej zgody Usługodawcy może stanowić naruszenie prawa w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Aktywacja usługi:

 1. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez:
  1. zarejestrowanie na stronie internetowej merinosoft.com.pl lub www.xemi.pl za pomocą przeznaczonego do tego celu formularza imienia oraz poprawnego adresu poczty elektronicznej, na który Usługobiorca chce otrzymywać Newsletter oraz akceptację Regulaminu za pomocą przeznaczonego do tego celu checkboxa i kliknięcie linku potwierdzającego, który Usługobiorca otrzyma na podany adres e-mail, lub
  2. wysłanie poczty e-mail potwierdzającej chęć subskrypcji, na adres e-mail, z którego Usługobiorca otrzymał zapytanie w sprawie korzystania z usługi Newslettera.
  3. Podanie adresu e-mail jest niezbędne, by móc korzystać z usługi Newsletter.
 2. Wykonanie czynności, o których mowa w pkt. 1. jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Merinosoft Sp. z o.o. informacji handlowej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344 z późn. zm.).
 3. Wprowadzone przez formularz na stronie internetowej Usługodawcy adresy e-mail, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 7 dni od dnia rejestracji, zostaną trwale usunięte z bazy usługi Newsletter.
 4. Zabronione jest podawanie adresu e-mail osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody.
 5. Do korzystania z usługi Newsletter wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz aktywna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

Dezaktywacja usługi:

 1. Usługobiorca może w każdym momencie, bez podania przyczyny, zrezygnować z usługi Newsletter:
  • klikając na link rezygnacji znajdujący się w każdym z przesłanych listów elektronicznych, lub
  • wysyłając e-mail na adres: newsletter@merinosoft.com.pl z informacją o rezygnacji z usługi Newsletter.
 2. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Usunięcie konta Usługobiorcy z bazy usługi Newsletter następuje natychmiast i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 4. Dezaktywacja usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania Regulaminu przez Usługobiorcę.
 5. Usługobiorca, który zrezygnował z usługi Newsletter może w każdej chwili dokonać ponownego zamówienia usługi.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. czasowego wyłączenia usługi Newsletter, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych,
  2. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newsletter bez uzasadnionej przyczyny po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców,
  3. zaprzestania świadczenia usługi Newsletter na rzecz konkretnego Usługobiorcy, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie usługi przez innych Użytkowników, bądź dopuszcza się działań naruszających przepisy prawa i/lub niniejszy Regulamin.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać na adres e-mail: newsletter@merinosoft.com.pl.
 3. W reklamacji należy podać
  1. dane osoby zgłaszającej reklamację w tym adres e-mail podany podczas rejestracji do usługi Newsletter;
  2. opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter;
  3. oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 5. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego Usługodawca otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

Dane osobowe

 1. Administratorem Danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca: „MERINOSOFT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-467) przy ulicy Poleskiej 61, NIP: 5420000245, dalej Administrator.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: odo@merinosoft.com.pl
 3. W przypadku usługi Newsletter przetwarzane dane to: imię i adres e-mail. Będziemy również przetwarzać dane w postaci wskaźników klikalności, odrzuceń i rezygnacji z usługi Newsletter, by badać zainteresowanie odbiorców oraz unikać dostarczania informacji, które nie są pożądane.
 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczenia usługi Newsletter i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, na podstawie art. 6 ust 1. lit. b RODO.
 5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, o której mowa w pkt. 4 tj. do czasu rezygnacji z usługi Newsletter, do momentu zakończenia przez Usługodawcę usługi Newsletter, a także przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji oraz przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych w związku ze świadczoną usługą Newsletter.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy m.in. podmiotom dostarczającym narzędzia do wysyłania wiadomości e-mail, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane jedynie na polecenie Administratora i na podstawie zawartych umów powierzenia.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 8. Usługodawca gwarantuje, że przetwarzane dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzygania sporów.
 9. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 10. Usługobiorca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z usługi Newsletter
 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w tym do profilowania.
 13. Usługodawca stosuje środki organizacyjne i techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych.
 14. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnione przez Administratora osoby.

Zmiany regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w celu dostosowania go do zmian w powszechnie obowiązujących przepisach lub zmian w usłudze Newsletter.
 2. Zmiany Regulaminu nie wejdą w życie wcześniej niż 14 dni po ich ogłoszeniu.
 3. Niezłożenie rezygnacji z usługi Newsletter w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach, będzie traktowane jako akceptacja nowej treści Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej merinosoft.com.plwww.xemi.pl.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia e-mail z bazy usługi Newsletter Usługobiorcy, który narusza niniejszy Regulamin.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikające z korzystania z usługi Newsletter będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.