22.10.2014

Skorzystaj z ulgi na nowe technologie - odlicz 50% kosztu inwestycji.

Informujemy, że nasze dwa produkty – XEMI Sales Force oraz XEMI CRM otrzymały opinię o innowacyjności, opracowanej na podstawie niezależnej analizy najnowszych technologii informatycznych dostępnych obecnie na rynku IT.

Organ oceniający: jednostka naukowa, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Co kryje się pod pojęciem „nowa technologia” ?

Według Ustawodawcy pod pojęciem „nowe technologie” kryją się technologie w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo – rozwojowej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Do tej grupy należą prawa do programów komputerowych, licencje, prawa z patentu lub wzoru użytkowego, know – how oraz wyniki badań i prac rozwojowych. Fakt o innowacyjności danej technologii powinien być potwierdzony przez niezależną jednostkę naukową.

Korzyści płynące z ulgi

Firma, która skorzysta z ulgi może odliczyć od podstawy opodatkowania nawet 50% wydatków na zakup nowych technologii. Przedsiębiorca odliczeń może dokonać w rozliczeniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki na nowe technologie lub w ciągu 3 kolejnych lat, jeśli w pierwszym roku nie wykazał odpowiednio wysokiego dochodu.

Komu przysługuje ulga?

Z prawa do ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy działający na podstawie zezwolenia w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Kiedy nie można skorzystać z odliczenia?

Z odliczenia podatnik nie może skorzystać jeżeli:

  • ogłoszona zostanie jego upadłość obejmująca likwidację majątku lub zostanie postawiony w stan likwidacji,
  • udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii,
  • otrzyma zwrot poniesionych wydatków w jakiejkolwiek innej formie.